T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Kırıkkale Müftülüğü

04.08.2020

Tashih-i Huruf Kursu Sınav Duyurusu

 

​Başkanlığımızca, özellikle Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini

geliştirmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinde görülen telaffuz hatalarını gidermek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda

ile okumalarını sağlamak amacıyla, ilinizde görevli erkek/kadın personel arasından mülakat yoluyla

seçilecekler için, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde 24 hafta süreli "Tashih-i Huruf Kursu"

düzenlenmesi planlanmıştır.

Söz konusu kursa ilinizden kaç personelin katılacağı ile seçimi yapılan adayların hangi eğitim

merkezinde kursa alınacağı ek listede gösterilmiştir.

A. TASHİH-İ HURUF KURSUNA ALINACAK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR:

1. Kur'an kursu öğreticisi (Erkek), imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli

olarak fiilen çalışıyor olmak (Hafızlık tercih sebebidir.)

2.Başkanlık teşkilatında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) bendi

statüsünde kadrolu devlet memuru veya 4'üncü maddesinin (B) bendi statüsünde sözleşmeli olarak çalışıyor

olmak,

3. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 01 Ekim 2020 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

4. 4/B sözleşmeli statüde çalışmaya 01 Ekim 2019 ve önceki tarihlerde başlamış olmak,

5. 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,

6. Dini Mûsikî kabiliyeti olmak,

7. Kurs süresince yurtdışı vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

8. Daha önce aynı kursa katılmamış olmak.

B. SINAV DUYURUSU VE SINAV KOMİSYONU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan görevlilerin katılacağı mülakat sınavına dair duyurular İl

Müftülüklerince yapılacaktır. Her İl Müftülüğü; mülakatın yeri, tarihi ve sınav komisyonunun tespitinde,

Tashih-i Huruf kursu için kursiyer göndereceği Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi ile görüşerek mutabakat

sağladıktan sonra duyuru yapacaktır. Tüm bu işlemler 10 Ağustos- 07 Eylül 2020 tarihleri arasında

tamamlanacaktır. 3 personelden oluşacak sınav komisyonu, Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürü

veya görevlendireceği eğitim görevlisinin başkanlığında, 1 eğitim görevlisi, 1 il müftü yardımcısı veya ilçe

müftüsünden oluşturulacaktır. Sınav sonuçları aynı gün sınavın yapıldığı yerde ilan edilecektir.

C. SINAV ŞEKLİ:

1. Sınav komisyonları, mülakat usulüyle adayın Kur'an-ı Kerim'i yüzüne ve ezbere okuma becerisini,

ilmihal bilgisi ve dini mûsikî kabiliyetini ölçecek, 70 ve üzeri puan değerlendirmesine göre başarı sırasını

belirleyeceklerdir. Boş kalan kontenjanlar Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerince puan sıralamasına göre

yedeklerden doldurulacaktır.

2 . Sınav uygulama sürecinde Covid-19 salgın hastalıkla ilgili İl Müftülüklerince gerekli tüm tedbirler

alınacaktır.

3. Sınav komisyonları, "Tashih-i Huruf Kursu" sınavına katılan adaylar arasında üstün başarı

göstererek söz konusu kursa katılmasına ihtiyaç görülmeyenlerin isimlerini toplu liste halinde Dini Yüksek

İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından doğrudan belge sınavına alınmak üzere 08 Eylül 2020

tarihine kadar Başkanlığa bildireceklerdir.

D. KURSUN BAŞLAMASI:

1.Seçimi yapılan personel için kurs, ikinci bir tebligata gerek kalmaksızın anılan Dini Yüksek

İhtisas/Eğitim Merkezlerinde 05Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.

2.Covid-19 salgın hastalıkla ilgili tedbirler göz önünde bulundurularak planlama

yapıldığından kursiyerlerin yerleştirildikleri Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezleri dışında yer

değişikliği yapılmayacaktır.

E. DİĞER HUSUSLAR:

1. Mülakat sınavlarını yapmak üzere görev alacak komisyon başkanı ve üyeleri, yolluk ve

yevmiyeleri ile sınav ücretlerini bağlı bulundukları Birim Saymanlıklarından alacaklardır.

2. Tashih-i Huruf kursunun ilk üç aylık dönemi sonunda ara sınav yapılacak, bu sınavda başarısız

olanların kursla ilişkileri kesilecektir.

3.Eğitim merkezlerinin bulundukları il merkezlerinde gündüzlü olarak alınacak kursiyerler

öncelikle kadın Kur'an kursu öğreticilerinden tercih edilecek olup, müracaat olmaması halinde erkek Kur'an

kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışan

personel arasından seçilecektir.

4.Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak Kur'an kursu öğreticilerinin programları öğleden

sonraları plânlanacak, ders kredisi esas alınmak suretiyle gerektiğinde 6 aylık süre uzatılabilecektir.

5. Kursa mahallinden (gündüzlü) katılacak imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, öğle ve ikindi

namazlarından muaf tutulacaktır. Muaf tutulmaları hususu Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin 25/3'ncü

maddesi gereğince İl Müftülüklerince değerlendirilecektir.

6. Eğitim merkezleri dışında, İl Müftülüklerince mahallinde (Belediye hudutları dahilinde) görevli

erkek/kadın Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli

olarak fiilen çalışan personeline yönelik tashihi huruf kursu düzenlemek isteyen il müftülüklerimiz; kurs

düzenlenecek yeri, yeterli sayıda Tashih-i Huruf Rehber Öğreticisi ile musiki dersi verebilecek

eğitici bulunması halinde, aynı komisyonlarca kursa alacağı sayıda kursiyer seçilecek ve komisyonun uygun

görüşü ile kursiyerlerin isim listesini Başkanlık oluru almak üzere 07 Eylül 2020 tarihine kadar

Başkanlığımıza gönderilecektir.

NOT: İl Müftülüğünde 3 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00'da sınav yapılacak olup son müracaat tarihi 28 Ağustos 2020'de sona erecektir.